ترمومتر دارستان صنعت

دستگاه ثبت دما و رطوبت دیجیتال با قابلیت نصب در نقاط مختلف و حساس به دما و رطوبت.
استفاده در انبارها، صنایع غذایی ، اتاق سرور ، مراکز درمانی و … هر جایی که کمیت دما و رطوبت مهم باشد
تلفن تماس ۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷