کول باکس پزشکی دارستان صنعت

کول باکس دارو ساخت ایران

کول باکس حمل دارو ساخت شرکت دارستان صنعت نیکان وسیله‌ای است که با استفاده از فناوری زنجیره سرد (Cold Chain Technology) شرایط دمایی مناسبی برای نگهداری انواع دارو  و  واکسن، خون و مشتقات آن و به طور کلی تمامی مواد حساس به دما را فراهم می‌سازد.