کول باکس حمل خون

کول باکس حمل خون و فرآورده‌های ساخت شرکت دارستان صنعت نیکان
طبق استانداره‌های موجود چرخه مراقبت از خون و فرآورده‌های خونی از پیش از فرآیند خونگیری از متقاضی اهدای خون آغاز شده و تا تجویز و تزریق خون ادامه دارد.
در این میان حمل و نقل خون و فرآورده های خونی از انتقال خون تا بیمارستان و همچنین درون بیمارستان و بخش‌ها بسیار مهم است.