سنسور دمای سردخانه

ترموتر سردخانه

امروزه استفاده از سردخانه در نقاط مختلف جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از سردخانه‌ها در صنایع مختلفی کاربرد دارد.

از جمله مراکزی که از سردخانه استفاده می‌کنند

مراکز نگهداری گوشت قرمز

مراکز نگهداری گوشت مرغ

مراکز نگهداری ماهی منجمد

مراکز نگهداری میوه

انبارهای مواد غدایی

و حتی سردخانه نگهداری جسد

مراکز بالا فقط گوشه ای از استفاده گستر از سردخانه در جهان امروز ما می‌باشد.