سیستم هشدار دما و رطوبت

سیستم هشدار دهنده دما و رطوبت انبار بهداشتی

رصد و مدیریت دما و رطوبت انبارها همیشه مهم است و از اهمیت زیادی برخوردار است. میزان دما و رطوبت انبار خصوصا انبار مواد و لوازم بهداشتی و مواد فاسد شدنی همواره باید در سطحی کنترل شده و قرار داشته باشد تا آسیبی و مواد انبار شده نرسد.