نظارت ۲۴ ساعته بر دما و رطوبت گلخانه ، ثبات دما و رطوبت گلخانه

برای اینکه بتوان نظارت همیشه بر دما و رطوبت گلخانه داشت باید از سیتمی استفاده کنیم که بدون نیاز به دخالت انسانی و یا با کمترین نوع دخالت انسانی پارامترهای دما و رطوبت تعیین شده در محیط گلخانه را رصد و گزارشگیری نماید.