کنترل دما و رطوبت گلخانه

سنسور دما و رطوبت گلخانه
کنترل میزان حرارت و رطوبت گلخانه یکی از تاثیرگذارترین پارامترهای است که در یک گلخانه ی خوب باید به آن توجه شود.