لیست نصب شرکتهای استان فارس

نام شرکتها تعداد مسئول فنی شهر
شرکت بیان زن پارس ۷ آقای آقای رضاییان شیراز
شرکت بارکس فارس ۲ آقای قربانلو شیراز
شرکت پیشتاز طب جنوب ۱ آقای مهرجو شیراز
تعداد دستگاه نصب شده ۱۰