کول باکس حمل خون و فرآوردهای خونی
  کول باکس حمل خون و فرآوردهای خونی

   

  کول باکس حمل دارو و نمونه آزمایشگاهی
  کول باکس حمل دارو و نمونه آزمایشگاهی دارستان صنعت
  کلدباکس دارستان صنعت
  کول باکس ۲۲ لیتری دارستان صنعت