کنترل-دمای-انبار-و-سردخانه

پایش دما در انبارها و سردخانه های نگهداری مواد غذایی و قطعات و تجهیزات صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.دما در انبار و سردخانه می بایست کنترل شده و دائما در محدوده مجاز قرار گیرد.
تلفن تماس ۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷