پایش هوشمند یخچال آزمایشگاهی

پایش هوشمند یخچال آزمایشگاهی
برای ثبت دما و رطوبت یخچال آزمایشگاهی از دستگاه ثبات دمای هوشمند دارستان صنعت می‌توان استفاده نمود. این دستگاه دارای سنسورهای بسیار دقیق است. همچنین این دستگاه قابلیت ارسال پیامک هشدار را دارد.