لیست محصولات شرکت دارستان صنعت نیکان

کول باکس حمل خون و فرآوردهای خونی
کول باکس حمل خون و فرآوردهای خونی
کول باکس حمل دارو و نمونه آزمایشگاهی
کول باکس حمل دارو و نمونه آزمایشگاهی دارستان صنعت
کلدباکس دارستان صنعت
کول باکس ۲۲ لیتری دارستان صنعت
دیتالاگر ثبت دمای دارستان صنعت مدل 80
دیتالاگر ثبت دمای دارستان صنعت مدل ۸۰
دیتالاگر ثبت دمای دارستان صنعت مدل 81
دیتالاگر ثبت دمای دارستان صنعت مدل ۸۱
دیتالاگر ثبت دما و رطوبت دارستان صنعت مدل 82
دیتالاگر ثبت دما و رطوبت دارستان صنعت مدل ۸۲
دیتالاگر ثبت دما و رطوبت دارستان صنعت مدل 82 پلاس
دیتالاگر ثبت دما و رطوبت دارستان صنعت مدل ۸۲ پلاس
دیتالاگر ثبت دما و رطوبت دارستان صنعت مدل 83
دیتالاگر ثبت دما و رطوبت دارستان صنعت مدل ۸۳
دیتالاگر ثبت دما و رطوبت دارستان صنعت مدل 83 پلاس
دیتالاگر ثبت دما و رطوبت دارستان صنعت مدل ۸۳ پلاس
دیتالاگر ثبت دما دارستان صنعت مدل 84
دیتالاگر ثبت دما دارستان صنعت مدل ۸۴
دستگاه دیتالاگر ثبت فشار دارستان
دستگاه دیتالاگر ثبت فشار
دیتالگر دما مجهز به پرینتر
دیتالگر دما مجهز به پرینتر
کلدباکس دارستان صنعت
کول باکس ۲۲ لیتری دارستان صنعت
ترمومتر پرتابل ساخت ایران
ترمومتر پرتابل ساخت ایران
دمانگار پرتابل لاگینو