لیست محصولات شرکت دارستان صنعت نیکان

کول باکس حمل خون و فرآوردهای خونی
کول باکس حمل خون و فرآوردهای خونی
کول باکس حمل دارو و نمونه آزمایشگاهی
کول باکس حمل دارو و نمونه آزمایشگاهی دارستان صنعت
دیتالاگر ثبت دمای دارستان صنعت مدل 80
دیتالاگر ثبت دمای دارستان صنعت مدل ۸۰
دیتالاگر ثبت دمای دارستان صنعت مدل 81
دیتالاگر ثبت دمای دارستان صنعت مدل ۸۱
دیتالاگر ثبت دما و رطوبت دارستان صنعت مدل 82
دیتالاگر ثبت دما و رطوبت دارستان صنعت مدل ۸۲
دیتالاگر ثبت دما و رطوبت دارستان صنعت مدل 82 پلاس
دیتالاگر ثبت دما و رطوبت دارستان صنعت مدل ۸۲ پلاس
دیتالاگر ثبت دما و رطوبت دارستان صنعت مدل 83
دیتالاگر ثبت دما و رطوبت دارستان صنعت مدل ۸۳
دیتالاگر ثبت دما و رطوبت دارستان صنعت مدل 83 پلاس
دیتالاگر ثبت دما و رطوبت دارستان صنعت مدل ۸۳ پلاس
دیتالاگر ثبت دما دارستان صنعت مدل 84
دیتالاگر ثبت دما دارستان صنعت مدل ۸۴
دیتالگر دما مجهز به پرینتر
دیتالگر دما مجهز به پرینتر