لیست نصب مراکز درمانی استان یزد

نام مرکز درمانی تعداد مسئول فنی شهر
بیمارستان شاه ولی ۵ آقای اقبال یزد
درمانگاه تامین اجتماعی شهید پاکنزاد ۵ مهندس غفاری یزد
درمانگاه تامین اجتماعی حضرت امیر ۵ مهندس غفاری یزد
درمانگاه تامین اجتماعی امام سجاد ۳ مهندس غفاری یزد
بیمارستان سیدالشهدا ۳ آقای خراسانی یزد
بیمارستان مادر ۲ آقای غفاری یزد
بیمارستان گودرز ۳ آقای اقبال یزد
دانشگاه علوم پزشکی کوهورت یزد ۲ آقای باقری یزد
بیمارستان مادر ۱ دکترامیر ارجمند یزد
درمانگاه تامین اجتماعی میبد ۳  مهندس غفاری میبد
درمانگاه تامین اجتماعی تفت ۳ مهندس غفاری تفت
درمانگاه تامین اجتماعی  ابرکوه ۳ مهندس غفاری ابرکوه
درمانگاه تامین اجتماعی مهریز ۳ مهندس غفاری مهریز
درمانگاه تامین اجتماعی اشکه زر ۳ مهندس غفاری اشکه زر
درمانگاه تامین اجتماعی بافق ۳ مهندس غفاری بافق
درمانگاه تامین اجتماعی اردکان ۳ مهندس غفاری اردکان
بیمارستان شهدای محراب یزد ۲ یزد
بیمارستان ضیایی ۱ اردکان
تعداد دستگاه نصب شده ۵۳