لیست نصب مراکز درمانی استان گلستان

نام مرکز درمانی تعداد مسئول فنی شهر
بیمارستان مطهری ۱ آقای آقایی گنبد
بیمارستان برزویه ۱ دکتر پاشایی گنبد
تعداد دستگاه نصب شده ۲