لیست نصب مراکز درمانی استان کرمان

نام مرکز درمانی تعداد مسئول فنی شهر
مراکز بهداشت استان کرمان ۲۰ دکتر قاضی زاده کرمان
دانشگاه پزشکی افضلی پور ۱۱ دکتر دبیری کرمان
بیمارستان حضرت فاطمه ۹ آقای اشرفی کرمان
بیمارستان افضی پور ۴ آقای مهندس حجری کرمان
آزمایشگاه قائم ۲ دکتر صالحی کرمان
دانشگاه باهنر مرکز تحقیقات لیشمانیوز ۱ آقای بامروت کرمان
بیمارستان مهرگان ۱ آقای حسن ن‍‍‍ژاد کرمان
بیمارستان شهید  باهنر ۱ خ دکتر محیط کرمان
بیمارستان ارجمند ۱ خ دکتر محیط کرمان
بیمارستان شفاء ۱ خانم منصوری کرمان
بیمارستان غرضی ۲ آقای گلزاری سیرجان
بیمارستان علی ابن ابی طالب ۲ آقای محی الدینی رفسنجان
بیمارستان امام علی ۲ خ دکتر عربپور زرند
بیمارستان افلاطونیان ۱ آقای شیروانی بم
مرکز بهداشت ماهان ۱ آقای محمدی ماهان
بیمارستان خاتم الانبیا ۱ ابرکوه
تعداد دستگاه نصب شده ۶۰