لیست نصب مراکز درمانی استان کرمانشاه

نام مرکز درمانی تعداد مسئول فنی شهر
مرکز کل پزشکی قانونی ۴ آقای مرادی کرمانشاه
بیمارستان امام رضا ۲ شرکت فروشنده هستاران کرمانشاه
درمانگاه ظفر ۱ دکتر دانایی فر کرمانشاه
بیمارستان حضرت رسول ۱ آقای تایشه جوانرود
درمانگاه شماره یک ۱ آقای بابایی جوانرود
مرکز کوهورت روانسر ۳ آقای ترابی روانسر
تعداد دستگاه نصب شده ۱۲