لیست نصب مراکز درمانی استان کردستان

نام مرکز درمانی تعداد مسئول فنی شهر
بیمارستان کوثر ۱۸ خانم مهندس سنندج
کلنیک آرا ۱ دکتر فتحی سنندج
بیمارستان تامین اجتماعی ۲ آقای مرادی سقز
آزمایشگاه دکتر معین ۴ دکتر معین سقز
درمانگاه تامین اجتماعی ۱ قروه
درمانگاه تامین اجتماعی ۱ اقای جراحی مریوان
تعداد دستگاه نصب شده ۲۷