لیست نصب مراکز درمانی استان چهارمحال و بختیاری

نام مرکز درمانی تعداد مسئول فنی شهر
بیمارستان تامین اجتماعی امام علی ۱۳ آقای مهندس کبیری شهر کرد
کلنیک  امام رضا ۱ آقای یزدانی شهر کرد
تعداد دستگاه نصب شده ۱۴