لیست نصب مراکز درمانی استان همدان

نام مرکز درمانی تعداد مسئول فنی شهر
بیمارستان آتیه همدان ۱۳ آقای ابوالفتحی همدان
بیمارستان مطهری ۲ خانم خوش نیت همدان
بیمارستان بعثت ۲ همدان
درمانگاه فرهنگیان ۲ دکتر اکبری همدان
پلی کلینیک دکتر سپهری ۲ خ شکر گذار همدان
پلی کلینیک شهید شهبازی ۱ خ دکتر رسولی همذان
بیمارستان بوعلی ۱ دکتر جعفری همدان
مرکز بهداشت ۱ خانم ذکایی همدان
بیمارستان قلب فرشچیان ۱ همدان
بیمارستان قائم ۱ همدان
درمانگاه تامین اجتماعی ۱ خ درویشی نهاوند
بیمارستان تامین اجتماعی ۴ آقای فراهانی ملایر
درمانگاه تامین اجتماعی ۱ خانم نصیری تویسرکان
درمانگاه تامین اجتماعی ۱ آقای زیوری اسد آباد
تعداد دستگاه نصب شده ۳۳