لیست نصب مراکز درمانی استان هرمزگان

نام مرکز درمانی تعداد مسئول فنی شهر
درمانگاه تامین اجتماعی ۱ بندر عباس
بیمارستان شهید محمدی ۳ بندر عباس
تعداد دستگاه نصب شده ۴