لیست نصب مراکز درمانی استان مرکزی

نام مرکز درمانی تعداد مسئول فنی شهر
بیمارستان سینا ۷ دکتر صدیقی اراک
بیمارستان قدس ۳ دکتر صدیقی اراک
بیمارستان امیرالمومنین ۱ دکترفرجی اراک
بیمارستان امام خمینی ۳ آقای مهدوی اراک
مرکز بهداشت فرمهین ۱ آقای فراهانی فرمهین
مرکز بهداشت آشتیان ۱ دکتر گنجی آشتیان
بیمارستان سجاد ۲ دکتر گنجی آشتیان
تعداد دستگاه نصب شده ۱۸