لیست نصب مراکز درمانی استان مازندران

نام مرکز درمانی تعداد مسئول فنی شهر
بیمارستان امام ۲ آقای عبدلی ساری
مرکز سرطان ساری ۱ دکتر خردمند ساری
دامپزشکی ساری ۱ آقای علی نژاد ساری
بیمارستان مهر ۴ دکتر حسن زاده بهشهر
بیمارستان شهدا ۴ آقای قزوینیان بهشهر
بیمارستان امام علی ۱ آقای کاظمی آمل
بیمارستان شفا ۲ آقای محمدی بابلسر
تعداد دستگاه های نصب شده ۱۵