لیست نصب مراکز درمانی استان لرستان

نام مرکز درمانی تعداد مسئول فنی شهر
شبکه درمان تامین اجتماعی ۱۳ آقای کائبی خرم آباد
بیمارستان توحید ۱ آقای اکبر زاده خرم آباد
بیمارستان چمران ۱ بروجرد
تعداد دستگاه نصب شده ۱۵