لیست نصب مراکز درمانی استان قم

نام مرکز درمانی تعداد مسئول فنی شهر
بیمارستان علی بن ابیطالب(ع) ۱۴ آقای فرهادی قم
 درمانگاه بقیه الله ۷ آقای اشرفی قم
بیمارستان شهید بهشتی ۵ آقای چهره قم
 درمانگاه بقیه الله ۵ آقای سیدی قم
بیمارستان ایزدی ۱۱ تجهیزات پزشکی قم
بیمارستان حضرت معصومه ۶ آقای محمدی قم
پردیس دانشگاهی بخش سلولی ملکولی ۶ خ دکتر دولتی قم
بیمارستان شهدای قم ۲ آقای مجتبوی قم
هلال احمر قم ۲ آقای شمائی قم
بیمارستان ولی عصر ۶ آقای رفیعی قم
درمانگاه شهید فتاحی ۱ آقای رشیدی قم
بیمارستان حضرت زهرا ۱ آقای حق دوست قم
تعداد دستگاه نصب شده ۶۶