لیست نصب مراکز درمانی استان قزوین

نام مرکز درمانی تعداد مسئول شهر
 بیمارستان قائم ۳ آقای عباس علی محمدیه
بیمارستان پاک روان ۱ آقای محمدی قزوین
درمانگاه  تامین اجتماعی قزوین ۲ آقای محمد زاده قزوین
بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان ۷ مهندس نظری تاکستان
تعداد دستگاه های نصب شده ۱۳