لیست نصب مراکز درمانی استان فارس

نام مرکز درمانی تعداد مسئول فنی شهر
بیمارستان نمازی ۲۵ آقای دوزنده شیراز
مرکز ژنتیک جنوب ۸ خانم مرادی شیراز
بیمارستان مسلمین ۵ آقای مهرائیان شیراز
مرکز درمان ناباروری شیراز ۵ آقای حسینی شیراز
بیمارستان دنا ۲ آقای غضنفری شیراز
مرکز بهداشت شهدای ولفجر ۲ دکتر خسرویانی شیراز
درمانگاه حکیم ۱ دکتر معتمدی شیراز
بیمارستان شهید بهشتی ۱ مهندس مهر پرور شیراز
مجتمع  درمانی نادر کاظمی ۱ خانم پاکدل شیراز
بیمارستان علوی ۲ دکتر فرمانی شیراز
بیمارستان شفاء ۱ دکتر شریف زاد شیراز
بیمارستان شهریار ۱ شیراز
بیمارستان بعثت ۲ آقای آرمان اشکنان
تعداد دستگاه نصب شده ۵۵