لیست نصب مراکز درمانی استان سیستان و بلوچستان

نام مرکز درمانی تعداد مسئول فنی شهر
مرکز بهداشت کوهورت ۲ آقای رخشانی زاهدان
بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان ۱ دکتر پیری زاهدان
تعداد دستگاه نصب شده ۳