لیست نصب مراکز درمانی استان سمنان

نام مرکز درمانی تعداد مسئول فنی شهر
بیمارستان تامین اجتماعی شفا ۲ آقای ابراهیمیان سمنان
درمانگاه تامین اجتماعی گرمسار ۱ خانم دکتر اشرفیان گرمسار
بیمارستان خاتم النبیا شاهرود ۱ آقای دشتی شاهرود
مرکز  آب و فاضلاب ۱ آقای رشیدیان سمنان
درمانگاه تامین اجتماعی دامغان ۲ آقای منصوریان دامغان
تعداد دستگاه نصب شده ۷