لیست نصب مراکز درمانی استان خوزستان

نام مرکز درمانی تعداد مسئول فنی شهر
درمانگاه ایثار ۱ خانم اهواز
بیمارستان آریا ۲ دکتر محمد پور اهواز
بیمارستان تامین اجتماعی ۱ آقای عاطفی نصب اهواز
بیمارستان تامین اجتماعی ۱ آقای عاطفی نصب آبادان
بیمارستان چمران ۴ آقای اسدی سوسنگرد
بیمارستان مصطفی خمینی ۳ آقای رزمه بهبهان
بیمارستان فریده بهبهانی ۱ خانم گوشه نشین بهبهان
بیمارستان امام موسی کاظم ۵ آقای نجفی ماهشهر
بیمارستان نبوی ۲ دکتر آقامیری دزفول
بیمارستان گنجویان ۲ مهندس حیدری دزفول
درمانگاه تامین اجتماعی شادگان ۳ آقای شفیعی شادگان
تعداد دستگاه نصب شده ۲۵