لیست نصب مراکز درمانی استان خراسان رضوی

نام مرکز درمانی تعداد مسئول فنی شهر
بیمارستان امام حسین ۵ آقای  هاشمی مشهد
درمانگاه شهید فاتق ۵ آقای پندش مشهد
بیمارستان رضوی ۵ خانم قنادان مشهد
بیمارستان سینا ۴ دکتر بردبار مشهد
بیمارستان شماره دو خراسان ۴ آقای پندش مشهد
بیمارستان منتصریه ۴ دکتر عطایی مشهد
بیمارستان ثامن ائمه ناجا ۴ دکتر قائمی مشهد
درمانگاه امام حسین ۴ آقای نجفی مشهد
دارالشفا امام رضا ۳ آقای فانی مشهد
بیمارستان شیخ ۳ خانم دکتر هیراد فر مشهد
بیمارستان امام حسین ۲ آقای هاشمی مشهد
درمانگاه ابا عبدالله حسین ۲ دکتر نیکوسرشت مشهد
کلنیک سرور ۲ آقای خوشرام مشهد
درمانگاه پارس ۱ آقای صادقی مشهد
بیمارستان امید ۱ آقای حسن نژاد مشهد
 بیمارستان امداد ۱ دکتر مافی نژاد مشهد
مرکز بهداشت شماره یک ۵ دکتر همام مشهد
بیمارستان امام زمان ۱ آقای آغاسی زاده مشهد
درمانگاه فجر ۱ دکتر شاطریان مشهد
درمانگاه ولی عصر ۱ آقای سرابی مشهد
درمانگاه تامین اجتماعی سبزوار ۴ آقای تاج سبزوار
کلنیک ویژه ۱ دکتر قنایی سبزوار
بیمارستان واسعی ۱ دکتر قنایی سبزوار
بیمارستان حضرت ابوالفضل ۱ آقای تقی پور کاشمر
درمانگاه تامین اجتماعی ۳ آقای دولابی نیشابور
مرکز بهداشت اسفراین ۱ خ  محمدی اسفراین
تعداد دستگاه نصب شده ۶۸