لیست نصب مراکز درمانی استان بوشهر

نام مرکز درمانی تعداد مسئول فنی شهر
بیمارستان سلمان فارسی ۷ آقای زارعی بوشهر
بیمارستان گنجی ۲ آقای رضایی بوشهر
بیمارستان قائم ۱ بوشهر
بیمارستان امیرالمومنین گناوه ۵ خانم حیات داوودی گناوه
بیمارستان جم ۲ بانک خون جم
بیمارستان مهر ۴ دکتر قرصلی برازجان
بیمارستان عسلویه ۱۲ خانم مهندس هاشمی عسلویه
بیمارستان امام خمینی کنگان ۴ آقای رسولی کنگان
تعداد دستگاه نصب شده ۳۷