لیست نصب مراکز درمانی استان البرز

نام مرکز درمانی تعداد مسئول فنی شهر
بیمارستان نور کرج ۱۱ آقای بهزادی کرج
بیمارستان تخت جمشید ۱۰ خانم توکل کرج
درمانگاه تامین اجتماعی ۱ آقای صیاحی اشتهارد
بیمارستان ولی عصر ۲ دکتر مافی آبیک
جمع ۲۴