لیست نصب مراکز درمانی استان اصفهان

نام مرکز درمانی تعداد مسئول فنی شهر
بیمارستان دکتر شریعتی ۳۰ دکتر الماسی و دکتر ترک اصفهان
بیمارستان غرضی ۲۰ آقای فرهمند اصفهان
بیمارستان الزهرا ۱۶ آقای عطایی اصفهان
بیمارستان صدوقی ۱۱ آقای زمانی اصفهان
بیمارستان سید الشهدا ۱۱ دکتر جوانمردی اصفهان
 درمانگاه تامین اجتماعی شهید شعبانی ۵ آقای کریمی اصفهان
مرکز بهداشت و درمان ۴ دکتر عجمی اصفهان
بیمارستان امام حسین ۴ آقای شیروانی اصفهان
بیمارستان سینا ۴ آقای مهندس بیگانه اصفهان
بیمارستان تخصصی عسکریه ۵ آقای میراثی اصفهان
مرکز پزشکی امیرالمومنین ۴ دکتر حدادی اصفهان
دانشکده تغذیه دانشگاه اصفهان ۳ آقای حیدری اصفهان
 درمانگاه تامین اجتماعی شهید برهانیان ۳ دکتر ترک اصفهان
درمانگاه تامین اجتماعی خوارسگان ۲ دکتر ترک اصفهان
 پلی کلینیک تامین اجتماعی شهید ملکوتی ۲ دکتر ترک اصفهان
 درمانگاه تامین اجتماعی رهنان ۲ دکتر ترک اصفهان
 درمانگاه تامین اجتماعی شماره ۴ ۲ دکتر ترک اصفهان
 پلی کلینیک تامین اجتماعی شهید کمال پور ۲ دکتر ترک اصفهان
درمانگاه تامین اجتماعی شماره ۷ خیام ۲ دکتر ترک اصفهان
بیمارستان فیض ۳ آقای سید صالحی اصفهان
مرکز غذا و دارو ۱ اصفهان
بیمارستان سعدی ۱ آقای صادقی اصفهان
 پلی کلینیک تامین اجتماعی مبارکه ۳ دکتر ترک مبارکه
مرکز بهداشت بخش واکسن ۱ آقای اختر مبارکه
بیمارستان خیریه امام رضا ۲ آقای کاظم زاده دولت آباد
بیمارستان فاطمه الزهرا ۴۵ دکتر مختاریان نجف آباد
 درمانگاه تامین اجتماعی نجف آباد ۳ دکتر ترک نجف آباد
درمانگاه نبی اکرم ۲ آقای شیروی نجف اباد
 درمانگاه تامین اجتماعی شماره یک ۳ دکتر ترک خمینی شهر
 درمانگاه تامین اجتماعی شماره ۲ ۲ دکتر ترک خمینی شهر
درمانگاه تامین اجتماعی زرین شهر ۳ دکتر ترک زرین شهر
مرکز بهداشت بخش واکسن لنجان ۱ آقای نیازی زرین شهر
 درمانگاه تامین اجتماعی فریدونشهر ۱ دکتر ترک فریدونشهر
بیمارستان شهید بهشتی ۲ دکتر نیکزاد کاشان
 بیمارستان نقوی ۱ خانم دکتر ایرانمنش کاشان
درمانگاه تامین اجتماعی شهرضا ۳ دکتر ترک شهرضا
مرکز بهداشت بخش واکسن شهرضا ۱ آقای احمدیان شهرضا
درمانگاه تامین اجتماعی شاهین شهر ۳ دکتر ترک شاهین شهر
درمانگاه امام حسین ۲ آقای شاکری شاهین شهر
 درمانگاه پارس ۳ خ سلطانی شاهین شهر
 درمانگاه تامین اجتماعی فریدن ۱ دکتر ترک فریدن
 درمانگاه تامین اجتماعی نائین ۱ دکتر ترک نائین
 درمانگاه تامین اجتماعی گزبرخوار ۲ دکتر ترک گزبرخوار
درمانگاه تامین اجتماعی گلپایگان ۲ دکتر ترک گلپایگان
 درمانگاه تامین اجتماعی میمه ۲ دکتر ترک میمه
 درمانگاه تامین اجتماعی اردستان ۱ دکتر ترک اردستان
تعداد دستگاه نصب شده ۲۲۷