لیست نصب مراکز درمانی استان آذربایجان شرقی

نام مرکز درمانی تعداد مسئول فنی شهر
 بیمارستان عالی نسب ۱۵ آقای شهبازی تبریز
بیمارستان علوی ۱۱ آقای خراسانی تبریز
بیمارستان شمس ۴ خانم بابایی تبریز
بیمارستان ولیعصر ۲ خانم یزدانی تبریز
کلینیک سبحان ۱ آقای دکتر باوند تبریز
بیمارستان ۲۹ بهمن ۴ آقای شریفی تبریز
بیمارستان الزهرا ۴ آقای جوانی تبریز
مرکز سرطان دانشگاه تبریز ۱ آقای نیک بخت تبریز
بیمارستان کودکان تبریز ۱ آقای صمدی تبریز
بیمارستان شفاء ۱ دکتر امینی تبریز
بیمارستان سینا ۲ آقای عباسی مراغه
بیمارستان امام خمینی ۱ آقای زمان زاده اسکو
تعداد دستگاه نصب شده ۴۷