لیست نصب مراکز درمانی استان آذربایجان غربی

نام مرکز درمانی تعداد مسئول فنی شهر
 بیمارستان عارفیان ۲۳ مهندس تاروردی ارومیه
پلی کلنیک حضرت فاطمه تامبن اجتماعی ۷ آقای محمدی ارومیه
بیمارستان امام رضا ۵ دکتر عالی زاده ارومیه
بیمارستان امید ۲ رجب پور ارومیه
بیمارستان امام خمینی ۳ دکتر ملک کندی نقده
درمانگاه عمومی تامین اجتماعی ۳ آقای علوی نقده
بیمارستان فاطمه الزهرا ۳ دکتر سلیمان زاده نقده
پلی کلنیک تامبن اجتماعی ۴ دکتر عالی زاده مهاباد
درمانگاه تامبن اجتماعی ۳ دکتر عالی زاده بوکان
درمانگاه تخصصی تامبن اجتماعی ۳ دکتر عالی زاده میاندوآب
بیمارستان حضرت فاطمه ۵ خانم مهندس دیانیان میاندوآب
درمانگاه تخصصی تامبن اجتماعی ۴ دکتر عالی زاده خوی
بیمارستان شهید مدنی ۱ خوی
پلی کلنیک تخصصی  تامبن اجتماعی ۴ دکتر عالی زاده سلماس
درمانگاه تامبن اجتماعی ماکو ۲ دکتر عالی زاده ماکو
تعداد دستگاه نصب شده ۷۲