لیست نصب شرکتهای استان گلستان

نام شرکت تعداد مسئول فنی شهر
شرکت آریا تینا ژن ۱۲ مهندس میرسعیدی آق قلا
تعداد دستگاه نصب شده ۱۲