لیست نصب شرکتهای استان کرمانشاه

نام شرکت تعداد مسئول فنی شهر
شرکت سلوک طب ۲ آقای دولت شاهی کرمانشاه
شرکت بهزیست طب ۱ آقای ناصحی کرمانشاه
تعداد دستگاه نصب شده ۳