لیست نصب شرکتهای استان کردستان

نام شرکت تعداد مسئول فنی شهر
شرکت سرماورز ۵ آقای میرانی سنندج
تعداد دستگاه نصب شده ۵