لیست نصب شرکتهای استان مرکزی

نام شرکت تعداد مسئول فنی شهر
شرکت محیا ۱ مهندس رجبی مامونیه
شرکت شاران مرکزی ۱ آقای مددی اراک
تعداد دستگاه نصب شده ۲