لیست نصب شرکتهای استان مازندران

نام شرکت تعداد مسئول فنی شهر
شرکت همیشه سبز ۲ دکتر رحیمی بهشهر
شرکت نوین دارو هراز ۲ خانم شعیب آمل
تعداد دستگاه های نصب شده ۴