لیست نصب شرکتهای استان قزوین

نام شرکت تعداد مسئول شهر
شرکت نگار شبکه ۱ آقای واقف قزوین
شرکت پخش  آرین ۱ آقای جعفری قزوین
تعداد دستگاه های نصب شده ۲