لیست نصب شرکتهای استان زنجان

نام شرکت تعداد مسئول فنی شهر
شرکت مهر آزمون ۲ آقای گرانمایه زنجان
بانک مهر شعبه مرکزی ۱ آقای چلبی زنجان
تعداد دستگاه نصب شده ۳