لیست نصب شرکتهای استان خراسان رضوی

نام شرکت تعداد مسئول فنی شهر
شرکت نما پرتو پارسیان ۳ مهندس دهقان زاده مشهد
شرکت امین طب ۱ آقای حسابی مشهد
شرکت مشهد درمان ۱ آقای ندیمی مشهد
تعداد دستگاه نصب شده ۵