لیست نصب شرکتهای استان آذربایجان غربی

نام شرکت تعداد مسئول فنی شهر
شرکت اروم طب سهند ۲ اقای ایرانپور ارومیه
شرکت آسان طب ۱ آقای شعبان آذر ارومیه
شرکت ائلیم طب ۱ آقای بینا ارومیه
بانک مهر ۱ آقای چلبی ارومیه
تعداد دستگاه نصب شده ۵