لیست نصب شرکتهای استان آذربایجان شرقی

نام شرکتها تعداد مسئول فنی شهر
شرکت طب ابزار سفید ۱ آقای دیده بان تبریز
شرکت اروم طب سهند ۲ آقای ایرانپور تبریز
تعداد دستگاه نصب شده ۳