لیست نصب سردخانه های استان کردستان

نام شرکت تعداد مسئول فنی شهر
کشتارگاه صنعتی کردستان ۲ آقای قادری سنندج
تعداد دستگاه نصب شده ۲