لیست نصب دیتالاگر در شرکتهای داروسازی

ردیف اسم شرکتهای داروسازی
شهر تعداد 
۱ شرکت طب ابزار سفید تبریز ۱
۲ شرکت اروم طب سهند تبریز ۲
۳ شرکت ائلیم طب ارومیه ۱
۴ شرکت آسان طب ارومیه ۱
۵ شرکت نوین دارو هراز کرج ۱
۶ شرکت اکسیر تهران ۲
۷ شرکت طب ابزار سفید تهران ۲
۸ شرکت آرینا حیات دانش تهران ۲
۹ شرکت داروسازی رازی تهران ۳
۱۰ شرکت داروسازی ریحانه تهران ۲
۱۱ شرکت داروسازی خوارزمی تهران ۲
۱۲ شرکت داروسازی مصون دارو تهران ۳
۱۳ شرکت داروسازی آریا تهران ۲
۱۴ شرکت داروسازی ساپونین ایران تهران ۳
۱۵ شرکت داروسازی آرتیمان تهران ۳
۱۶ دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۴
۱۷ شرکت داروسازی پورسینا تهران ۲
۱۸ شرکت داروسازی دکتر عبیدی تهران ۲
۱۹ شرکت داروسازی فاران شیمی همدان ۱
۲۰ شرکت داروسازی ثامن مشهد ۲
۲۱ شرکت مشهد درمان مشهد ۱
۲۲ شرکت امین طب مشهد ۱
۲۳ شرکت مهر آزمون زنجان ۲
۲۴ شرکت بیان ژن پارس شیراز ۷
۲۵ شرکت پخش  آرین قزوین ۱
۲۶ شرکت پارسیان پارت پاسارگاد قم ۴
۲۷ شرکت بهرامن طب قم ۱
۲۸ شرکت سلوک طب کرمانشاه ۲
۲۹ شرکت بهزیست طب کرمانشاه ۱
۳۰ شرکت نوین دارو هراز آمل ۲
۳۱ شرکت همیشه سبز بهشهر ۲
۳۲ شرکت محیا مامونیه ۱
۳۳ شرکت شاران مرکزی اراک ۱
۳۴ شرکت انجمن داروسازان(تعاون) ۳۵ ۷
۳۵ شرکت داروسازی کوثر تهران ۲
۳۶ شرکت داروسازی شهر دارو تهران ۱
۳۷ دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲