لیست نصب مراکز درمانی استان اردبیل

نام مرکز درمانی تعداد مسئول فنی شهر
هلال احمر اردبیل ۱ آقای عباس زاده اردبیل
بیمارستان ایثار ۲ مهندس ابراهیمی اردبیل
بیمارستان امام خمینی ۱ پارس آباد
تعداد دستگاه نصب شده ۴