لیست نصب دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی تهران

نام مرکز تحقیقاتی تعداد مسئول شهر
مرکز تحقیقات روماتولوژی بیمارستان شریعتی ۱ دکتر محمودی تهران
انیستستو پاستور ایران ۶ خانم لطفی تهران
تعداد دستگاه نصب شده ۷