لیست نصب دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی استان البرز

نام مرکز تحقیقاتی تعداد مسئول فنی شهر
مرکز اصلاح بذر ۱ دکتر محمودی کرج
جمع ۱